AIN

Inšpekcia nehnuteľností, nezávislý certifikovaný pohľad na Váš byt a dom.

energeticka-inspekcia.pngEnergetická inšpekcia

Zákonná povinnosť pri predaji a prenájme budovy

Preukazy energetickej náročnosti budovy (PENB) zaviedol zákon 406/2000 Zb. od roku 2009, a to pri výstavbe všetkých nových budov a väčších zmenách dokončených budov. Od 1.1.2013 novela zákona zavádza povinnosť predkladať PENB taktiež pri predaji a prenájme budovy.

Popis a charakteristika preukazu

Preukaz energetickej náročnosti budovy je hodnotiaci dokument. Posudzuje úroveň existujúceho energetického hospodárstva objektu a na základe toho zatriedi tento objekt na stupnici  A až G energetickej náročnosti. Preukaz hodnotí objekt z hľadiska potreby všetkých energií, teda nielen potreby energie na vykurovanie, ale i z hľadiska potreby energie na ohrev teplej vody, potreby energie na vzduchotechnické zariadenia a klimatizáciu (pokiaľ je inštalovaná), i z hľadiska potreby energie na umelé osvetlenie.

Dôvodom na vystavenie preukazu energetickej náročnosti je znižovanie energetickej náročnosti budov a emisií CO₂. Sektor budov sa na spotrebe primárnych energetických zdrojov podieľa nemalým percentom a preto sa kladie dôraz na znižovanie tohto podielu.  Prostriedkom  na dosiahnutie týchto cieľov je hodnotenie stavieb z pohľadu potreby energie a stanovenia požiadaviek na ňu. Tak ako poznáme energetické štítky na domácich spotrebičoch, bude teraz takto označená každá budova. Energetická náročnosť budovy  je tiež priamo spojená s prevádzkovými nákladmi, a tak tento preukaz, resp. energetická náročnosť budovy bude hrať dôležitú úlohu i pri oceňovaní budovy na trhu, a to aj v prípade predaja, kúpy alebo prenájmu.

Preukaz je niekoľko stránkový dokument, ktorého forma je daná vyhláškou Ministerstva priemyslu a obchodu č. 148/2007 Zb. O energetickej náročnosti budov. Preukaz energetickej náročnosti ponúka vlastníkovi, prípadne nájomcovi budovy, prehľadné grafické znázornenie energetickej náročnosti budovy. Nájde tu stupnicu energetickej náročnosti objektu A až G a ukazovateľ, do ktorej triedy v stupnici hodnotený objekt spadá. Minimálna požiadavka na novú a rekonštruovanú budovu je stanovená hornou hranicou triedy C. To znamená, že každý nový projekt budovy alebo nová a novo rekonštruovaná budova musí spadať maximálne do triedy C. Výnimku tvoria rôzne špeciálne budovy, príp. prevádzky alebo napr. pamiatkovo chránené objekty. Dole pod grafickou stupnicou nájdeme i podiel potreby energie na celkovej potrebe energie pre jednotlivé miesta spotreby (vykurovanie, ohrev teplej vody, VZT a klimatizácia, umelé osvetlenie). Každý preukaz je označený dátumom vydania a dátumom maximálnej platnosti, ktorá je stanovená na 10 rokov. Preukaz potvrdzuje osoba autorizovaná na vystavovanie týchto preukazov (preskúšaná Ministerstvom priemyslu a obchodu).

Kedy sa preukaz predkladá 

Povinnosť spracovať preukaz a predložiť ho pri žiadosti o stavebné povolenie ukladá zákon 406/2000 Zb. už od roku 2009. Povinnosť platí pri výstavbe všetkých nových budov a pri väčších zmenách dokončených budov. Od 1.1.2013 novela zákona zavádza povinnosť predkladania PENB rovnako pri predaji a prenájme budovy. Vlastník budovy alebo spoločenstvo vlastníkov bytových jednotiek  sú povinní:

  • zaistiť spracovanie preukazu pri predaji budovy alebo ucelenej časti budovy - napr. bytu (od 1.1.2013), pri prenájme budovy (od 1.1.2013) a pri prenájme ucelenej časti budovy - napr. bytu (od 1.1.2016),
  • predložiť preukaz alebo jeho overenú kópiu možnému kupujúcemu alebo nájomcovi budovy, alebo jej ucelenej časti,
  • odovzdať preukaz alebo jeho overenú kópiu kupujúcemu alebo nájomcovi budovy, alebo jej ucelenej časti najneskôr pri podpise kúpnej alebo nájomnej zmluvy,
  • zaistiť uvedenie ukazovateľov energetickej náročnosti uvedených v preukaze v informačných a reklamných materiáloch pri predaji budovy alebo ucelenaj časti budovy. 

Zodpovedá hodnota energetickej náročnosti v PENB skutočnosti?

Vypočítaná hodnota ročnej energetickej potreby tepla na vykurovanie, ktorú uvádza preukaz energetickej náročnosti nemusí presne zodpovedať skutočne nameranej spotrebe energie  pri prevádzke budovy. Dôvodom je,  že výpočty v PENB používajú zmluvné vstupné údaje ako napríklad spôsob užívania budovy a parametre technických zariadení. Použitie zmluvných hodnôt umožní porovnávať jednotlivé budovy medzi sebou, a to bez toho, že by porovnanie skresľovala napríklad teplota, na ktorú sú porovnávané budovy vykurované. Výška rozdielu vypočítanej energetickej náročnosti a skutočnej energetickej náročnosti sa bežne môže pohybovať i v rádovo desiatkach percent. Najmenej sa líšia výsledky výpočtov v preukaze ENB a skutočnosti u bytových domov.

Cena od 250 €

Dopytový formulár


naši partneri

Remax
ČSOB
Hypomaklér
Kamapro
Gepard Finance